Program Profili

Program Profili 

Bölümde, Araştırma-Geliştirme faaliyetleri anlamında, Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi alanlarında uzman akademisyenler tarafından çok sayıda proje yürütülmekte ve yapılan çalışmalar yayın haline getirilmektedir. Diğer taraftan, Gıda Mühendisliği Bölümü; günümüz koşulları için donanımlı gıda mühendisleri yetiştirilmesi için Temel Mühendislik, Ar-Ge ve Yönetimi, Gıda Üretim Teknolojisi, Tasarım-Planlama, Proses, Kalite Kontrolü, Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen-Sanitasyon, Gıda Muhafazası ve Ambalajlama gibi temel konulara dayalı bir eğitim-öğretim vermektedir. Bu kapsamda hizmet vermeyi planlayan bölümümüz, çalıştığı ortamlarda bilimsel yöntemleri kullanan, yenilikçi, problem çözme niteliği gelişmiş ve girişimci Gıda mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gıda sektörüne güvenli, verimli ve başarılı eleman sağlama yanında bölümümüz, sahanın karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik hizmet vermeyi de kendisine ilke edinmiştir.


Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Gıda Mühendisliği alanında lisans derecesi verilir.


Derece Seviyesi

Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları

Gıda Mühendisliği Bölümü'ne giriş için ulusal üniversite sınavında (LYS) sayısal alanda MF-4 puan türünde yeterli puanı almış olmak yada yabancı uyruklu öğrenciler için, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınavda başarılı olmak şartı aranır. Ayrıca yatay ve dikey geçişle de bölüme öğrenci kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, belirli dersleri daha önce aldıklarını belgeleyen bir transkript ile başvuru yapmaları durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur. Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenimin tanınmasında, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişlerde, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 


Program Yeterlilikleri

 1. Gıda Mühendisliği alanında bir problemi tespit etmek, çözüm geliştirmek ve bunu uygulama yetisine sahip olmak.
 2. Temel mühendislik konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak.
 3. Gıda ham maddelerinin değerlendirilmesi, üretimin optimizasyonu, kalite ve güvenlik konularında yeterli alt yapıya sahip olmak.
 4. Bilgiye erişebilme yöntemlerini kavrayabilmek. 
 5. Bilimsel yöntemlerle araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında planlama, uygulama ve sonuçları analiz edebilme becerisine sahip olmak. 
 6. Gıda mühendisliği alanındaki bir bilgiyi, çalışmayı yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 7. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneğine sahip olmak.
 8. Gıda mühendisliği alanının gerektirdiği sunum, yazım, tasarım, istatistik gibi konularda bilişim teknolojilerinden etkin olarak yararlanmak.
 9. Proje hazırlama ve değerlendirme konularında bilgi ve beceriye sahip olmak. 
 10. Yaşam boyu öğrenmenin, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip etmenin ve bu kapsamda kendini sürekli geliştirmenin önemini kavrayabilmek.
 11. İşletme yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve bilince sahip olmak.
 12. Gıda mühendisliği alanında kazandıkları bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 13. Sosyal ve etik değerleri özümsemek ve sorumluluğunu taşımak.


Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Erciyes Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, mevcut derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, öngörülen stajı ve bitirme ödevini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. 


Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.