Doktora - Kabul ve Kayıt Koşulları

Gıda Mühendisliği Doktora Programına öğrenci kabulü,16 Şubat 2017 tarihli ve 29981 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esaslarına göre yapılmaktadır.

Gıda Mühendisliği yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisi olması gerekir.

b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların en az 80 ALES puanı ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

e)Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.


(6) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların;

a) Öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS’den en az 70,

b) Doktora için en az YDS’den 80

puanı ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden bu puanlara eş değer bir puan almaları gerekir.

(7) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(8) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(9) Anabilim dalları, ilgili kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile taban puanları yükseltmek üzere Senatoya sunabilir.

(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir.