ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Gıda Mühendisliği lisans programında öğrencilerin başarıları ara sınav ve dönem sonu sınavları ile değerlendirilir. Ayrıca, ders niteliğine ve gerekliliğine göre ilave olarak ödev, alıştırma, proje uygulaması gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Sınavlar klasik sınav veya çoktan seçmeli sınav şeklinde olabilir. Ev ödevi ve proje değerlendirmelerinde yazılı sınav veya sözlü sınav ile performans değerlendirmesi yapılabilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususlar Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir:

(1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(3) Ham başarı puanı; dönem veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(4) Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla belirlenir.

(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:


Başarı NotuKatsayıBaşarı Derecesi
AA4.00MÜKEMMEL
BA3.50PEKİYİ
BB3.00İYİ
CB2.50ORTA
CC2.00YETERLİ
DC1.50KALIR
DD1.00KALIR
FD0.50KALIR
FF0.00KALIR


(6) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir.