Yüksek Lisans - Önceki Öğrenimlerin Tanınması

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında Önceki Öğrenimlerin Tanınması, 16 Şubat 2017 tarih ve 29981 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ" ne göre yapılmaktadır. Yönetmelikteki, önceki öğrenimlerin tanınması ile alakalı maddeler aşağıdaki gibidir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında almış olduğu dersleri başarı ile tamamlamış ve en az bir yarıyıl ders almış olması gerekir. Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar. Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması,

c) Başarısız dersi bulunmaması ve not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 (BB) olması,

ç) Disiplin cezası almamış olması,

şartları aranır.

(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.

(4) Adayların durumu yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları arasında yatay geçiş kararı anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul edilmez.

c) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisansüstü programlara yatay geçiş yapılamaz.

ç) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

d) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin Araştırma Görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

e) Bulundukları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı olmadığı için başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören Üniversitenin Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

f) Yatay geçiş başvuruları yarıyıl başlarında yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda yapılır.


Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, belirlenen kontenjan dahilinde ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrenciler için belirlenecek ücretler, cari hizmet maliyetlerini hiçbir suretle geçemez. Ancak yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esasının geçerli olduğu durumlarda öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 olması gerekir.

(4) Kayıtlar, her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi,

b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,

c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.

(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığınca, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı uygulamalarında, 15 inci madde hükümleri uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu olup Türkiye’de ki bir yükseköğrenim kurumunda okuyan öğrencilerin yatay geçişinde, ilgili anabilim dalı yabancı uyruklu yatay geçiş kontenjanı dâhilinde 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde sayılan koşullar aranarak, 17 nci madde hükümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulu kararlarıyla belirlenir.

 

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir Yükseköğretim Kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime kaydolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimin bir yarıyılında en çok 2 ders olmak üzere toplam iki yarıyılda en fazla 30 AKTS ders alabilirler. Özel öğrenciler 2 yarıyıldan fazla eğitim göremezler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 23 üncü, 24 üncü ve 28 inci maddelerindeki hükümler uygulanır. Özel öğrenci statüsündekiler asıl öğrenci olma hakkını kazandıkları takdirde son iki yılda almış oldukları dersleri, kredili dersler olarak saydırabilirler. Özel öğrenciler AKTS başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilerden talep edenlere takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren “Özel Öğrenci Not Durum Belgesi’’ verilir.


Ders saydırma

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil, son dört yarıyıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü programlardan anabilim dalı ile ilgili olan dersleri kaydını sildirmiş ve bir diploma için kullanılmamış olmak şartı ile danışmanın görüşü, anabilim/anasanatdalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kredi toplamı 30 AKTS’yi geçemez.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden kayıtlı olduğu anabilim dalı ile ilgili olan dersleri eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS’leri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır.

(3) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını (30 AKTS’yi) geçemez.

(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanlarda bu maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen şart aranmaz.